Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.36 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.8 %
  • Khác
    29.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5.2906035E7 40.363 % 30/06/2014
Swiss Reinsurance Company 3.276899E7 25.0 % 30/06/2014
BaoViet Holdings 1.202682E7 9.175 % 30/06/2014
Phan Kim Bằng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9251400.0 7.058 % 21/02/2017
Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt 8786100.0 6.703 % 12/04/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 5741795.0 4.381 % 28/04/2016