Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.36 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.26 %
  • Khác
    28.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 52,906,035 40.36 % 30/06/2014
Swiss Reinsurance Company 32,768,990 25 % 30/06/2014
BaoViet Holdings 12,026,820 9.18 % 30/06/2014
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 5,741,795 4.38 % 28/04/2016