Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.85 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.01 %
  • Khác
    33.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Công Thương Việt Nam 1.2794342E7 65.852 % 15/05/2015
Phan Trung Nam Thành viên Hội đồng quản trị 4222133.0 21.731 % 15/05/2015
CTCP Nhựa Vân Đồn 1141000.0 5.873 % 15/05/2015