Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.85 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.87 %
  • Khác
    33.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Công Thương Việt Nam 12,794,342 65.85 % 15/05/2015
CTCP Nhựa Vân Đồn 1,696,155 8.73 % 30/06/2017