Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (VNN: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Hương Thành viên Hội đồng quản trị 1380400.0 24.105 % 10/05/2016
Trần Hữu Trọng 1132749.0 19.78 % 31/12/2017
Trần Khắc Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1105000.0 19.296 % 31/12/2014
Trần Thị Niềm 1030000.0 17.986 % 11/05/2016
Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần 350000.0 6.112 % 31/12/2013