Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    39.33 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    56.48 %
  • Khác
    4.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5.70886596E8 39.336 % 31/12/2016
F&N Dairy Investments Pte Ltd 2.32747708E8 16.037 % 31/10/2017