Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    45.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.04 %
  • Khác
    6.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 6.49264896E8 44.732 % 19/08/2016
F&N Dairy Investments Pte Ltd 1.58988934E8 10.954 % 19/08/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 6.9161178E7 4.765 % 19/08/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 6.2230506E7 4.287 % 19/08/2016