Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    59.36 %
  • Khác
    4.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 627,063,835 36.01 % 05/09/2018
F&N Dairy Investments Pte Ltd 301,496,383 17.31 % 29/03/2019
Platinum Victory PTE.Ltd 184,880,461 10.62 % 15/03/2019