Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    45.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    54.73 %
  • Khác
    0.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5.70886596E8 39.333 % 21/12/2016
Võ Thị Vân Anh 2.27723248E8 15.69 % 07/04/2017
F&N Dairy Investments Pte Ltd 2.18795333E8 15.075 % 07/03/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 6.9161178E7 4.765 % 19/08/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 6.2230506E7 4.288 % 19/08/2016