Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    59.35 %
  • Khác
    4.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 6.27063835E8 36.009 % 05/09/2018
F&N Dairy Investments Pte Ltd 3.01496383E8 17.313 % 16/11/2018
Platinum Victory PTE.Ltd 1.84880461E8 10.617 % 29/11/2018