Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam (VNI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    99.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Minh Hoàng 1885865.0 18.208 % 30/06/2015
Hồ Đắc Hưng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1758935.0 16.983 % 22/08/2016
Trần Bình Long Đại diện công bố thông tin 1004730.0 9.701 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Như Mai 740000.0 7.145 % 29/07/2016
Lê Ngọc Diệp 569490.0 5.498 % 31/12/2014
Hứa Huệ Tuyết 530431.0 5.121 % 30/11/2010