Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam (VNI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Bình Long Đại diện công bố thông tin 1,949,515 18.82 % 26/02/2019
Trần Minh Hoàng 1,885,865 18.21 % 30/06/2015
Hồ Đắc Hưng 1,758,935 16.98 % 22/08/2016
Nguyễn Thị Như Mai 740,000 7.14 % 29/07/2016
Lê Ngọc Diệp 569,490 5.5 % 31/12/2014
Hứa Huệ Tuyết 530,431 5.12 % 30/11/2010