Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam (VNI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    99.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Minh Hoàng Đại diện công bố thông tin 1,885,865 17.86 % 30/06/2015
Hồ Đắc Hưng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,758,935 16.66 % 22/08/2016
Trần Bình Long 1,004,730 9.51 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Như Mai 740,000 7.01 % 29/07/2016
Lê Ngọc Diệp 569,490 5.39 % 31/12/2014