Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VNH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.65 %
  • Khác
    99.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1569750.0 19.565 % 07/10/2016
Nguyễn Thị Bích Liên 844250.0 10.523 % 25/08/2016