Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VNH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.57 %
  • Khác
    99.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Bích Liên 844250.0 10.523 % 25/08/2016
Nguyễn Đình Điệp 598000.0 7.454 % 02/02/2018
Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 453220.0 5.649 % 31/10/2017