Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.57 %
  • Khác
    94.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 5105000.0 39.269 % 31/12/2014
Tạ Thị Phương Trang 921040.0 7.085 % 08/09/2016
Huỳnh Văn Thành 661200.0 5.086 % 15/07/2016