Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.24 %
  • Khác
    99.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 2.9532425E7 35.282 % 04/04/2017
Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 6588880.0 7.872 % 05/01/2018
Vũ Quốc Vương 5206720.0 6.22 % 31/10/2018