Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.95 %
  • Khác
    96.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMS 2881120.0 51.591 % 27/12/2017
Vinatrans 608000.0 10.887 % 31/12/2015
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt 608000.0 10.887 % 31/12/2014
Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 286000.0 5.121 % 31/12/2015
The Vendome Group Limited 212500.0 3.805 % 30/06/2015
Vinatrans Ha Noi 175000.0 3.134 % 20/01/2017