Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.69 %
  • Khác
    96.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMS 2,174,200 38.93 % 31/08/2016
Vinatrans 608,000 10.89 % 31/12/2015
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt 608,000 10.89 % 31/12/2014
Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 286,000 5.12 % 31/12/2015
The Vendome Group Limited 212,500 3.8 % 30/06/2015