Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.4 %
  • Khác
    86.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND MANAGEMENT LTD 7,149,706 8.73 % 28/11/2018
La Mỹ Phượng 4,842,970 5.91 % 07/03/2017
Công Ty Cổ Phần Khải Toàn 3,665,000 4.47 % 19/06/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam 3,383,838 4.13 % 29/11/2016