Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.99 %
  • Khác
    86.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 7625706.0 9.307 % 27/12/2017
La Mỹ Phượng 4842970.0 5.911 % 07/03/2017
Vũ Đình Cương 4063260.0 4.959 % 23/08/2018
Công Ty Cổ Phần Khải Toàn 3665000.0 4.473 % 19/06/2017
VIB Bank 3383838.0 4.13 % 29/11/2016