Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.68 %
  • Khác
    54.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 5.6188354E7 25.49 % 17/04/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2.422764E7 10.991 % 17/04/2018
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 1.1108501E7 5.039 % 17/04/2018
Vietnam Investments Fund 8525130.0 3.867 % 27/02/2018