Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.7 %
  • Khác
    53.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 4.3121296E7 19.924 % 27/02/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.6566325E7 7.654 % 19/03/2018
Vietnam Investments Fund 8525130.0 3.939 % 27/02/2018