Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    52.17 %
  • Khác
    47.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3.9201178E7 25.291 % 18/12/2014
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.6203005E7 10.454 % 09/03/2017
VNDIRECT 1.000038E7 6.452 % 13/01/2017
PXP Vietnam Asset Management Ltd 7780680.0 5.02 % 12/07/2016
Vietnam Investments Fund 7750118.0 5.0 % 18/12/2014