Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.98 %
  • Khác
    56.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 5.6188354E7 26.94 % 17/04/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2.058905E7 9.872 % 14/01/2019
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 1.1108501E7 5.326 % 17/04/2018
Yurie VietNam Securities Investment Trust 1.0750317E7 5.154 % 09/10/2018
Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 6414459.0 3.076 % 30/06/2018