Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    50.63 %
  • Khác
    49.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 39,201,178 26.14 % 18/12/2014
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 15,027,705 10.02 % 28/06/2016
PXP Vietnam Asset Management Ltd 7,780,680 5.19 % 12/07/2016
Vietnam Investments Fund 7,750,118 5.17 % 18/12/2014
VNDIRECT 5,000,380 3.33 % 18/05/2016