Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    50.65 %
  • Khác
    49.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3.9201178E7 27.036 % 18/12/2014
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.5027705E7 10.364 % 28/06/2016
VNDIRECT 1.000038E7 6.897 % 14/01/2017
PXP Vietnam Asset Management Ltd 7780680.0 5.366 % 12/07/2016
Vietnam Investments Fund 7750118.0 5.345 % 18/12/2014