Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    50.43 %
  • Khác
    49.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3.9201178E7 26.135 % 18/12/2014
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 1.5027705E7 10.019 % 28/06/2016
PXP Vietnam Asset Management Ltd 7780680.0 5.187 % 12/07/2016
Vietnam Investments Fund 7750118.0 5.167 % 18/12/2014
VNDIRECT 5000380.0 3.334 % 18/05/2016