Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    90 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINCOM JSC 44,364,274 65.33 % 10/06/2016
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6,790,996 10 % 10/06/2016