Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.95 %
  • Khác
    92.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Thanh Sửu 1445400.0 13.2 % 14/06/2018
Aizawa Securities Co., TLD 616000.0 5.626 % 13/02/2018
PETER ERIC DENNIS 468900.0 4.282 % 01/02/2018