Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.04 %
  • Khác
    87.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PETER ERIC DENNIS 780,000 7.12 % 20/09/2016
Trương Thế Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 386,000 3.52 % 30/12/2015