Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.69 %
  • Khác
    99.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Ninh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2394050.0 24.938 % 30/12/2016
Nguyễn Quang Minh Thành viên Hội đồng quản trị 1640908.0 17.093 % 30/12/2016
Trần Thị My Trưởng Ban Kiểm soát 478400.0 4.983 % 30/12/2016