Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.69 %
  • Khác
    99.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Ninh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,394,050 24.94 % 30/12/2016
Nguyễn Quang Minh Thành viên Hội đồng quản trị 1,640,908 17.09 % 30/12/2016
Trần Thị My Trưởng Ban Kiểm soát 478,400 4.98 % 30/12/2016