Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    18.72 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.42 %
  • Khác
    74.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 3500000.0 29.313 % 23/11/2016
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 1558333.0 13.051 % 31/12/2013
Trần Kiên Cường 1098680.0 9.201 % 18/12/2014