Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.09 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.26 %
  • Khác
    87.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 7000000.0 45.336 % 27/04/2017
Trần Đình Huynh Thành viên Hội đồng quản trị 7000000.0 45.336 % 31/12/2017
Vinapharm 1558333.0 10.093 % 31/12/2013
Lê Xuân Tùng 1141150.0 7.391 % 24/08/2017
Trần Kiên Cường 1098680.0 7.116 % 18/12/2014
Trần Thị Đoan Trang Thành viên Hội đồng quản trị 807290.0 5.228 % 24/08/2017
Đào Thị Bình 540364.0 3.5 % 31/12/2015