Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    13.05 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.25 %
  • Khác
    80.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 7000000.0 58.625 % 27/04/2017
Vinapharm 1558333.0 13.051 % 31/12/2013
Trần Kiên Cường 1098680.0 9.201 % 18/12/2014
Đào Thị Bình 540364.0 4.526 % 31/12/2015