Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (VMA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.64 %
  • Khác
    62.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương 386434.0 14.312 % 22/06/2017
Trần Thiết Hùng Thành viên Ban Kiểm soát 91355.0 3.384 % 15/12/2015