Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (VMA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.64 %
  • Khác
    62.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Học Ủy viên Hội đồng quản trị 191,293 7.08 % 22/09/2016
Trần Thiết Hùng Thành viên Ban Kiểm soát 91,355 3.38 % 15/12/2015