Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (VLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    74.05 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    25.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 2.13995E7 74.047 % 14/10/2016
CTCP Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung 4445381.0 15.382 % 20/09/2018
CTCP Nước và Môi trường Đồng Bằng 1445000.0 5.0 % 14/10/2016