Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long (VLF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.47 %
  • Khác
    59.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Lương thực Miền Nam 4,784,000 40 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 2,792,864 23.35 % 30/06/2015