Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long (VLF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.47 %
  • Khác
    99.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần 4784000.0 40.0 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 2792864.0 23.352 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Tuyết Minh 611800.0 5.115 % 31/12/2013