Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.25 %
  • Khác
    98.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Việt Xuân Mới 12,620,200 20 % 28/06/2016
Phạm Thị Hoa 12,620,200 20 % 22/06/2016
Phạm Thị Linh 5,060,600 8.02 % 10/08/2016
Đỗ Hoàng Phương 5,000,000 7.92 % 13/06/2016