Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.27 %
  • Khác
    95.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần GTNFOODS 4.7003136E7 74.489 % 17/07/2018
Phạm Thị Linh 5060600.0 8.02 % 19/12/2016
Đỗ Hoàng Phương 5000000.0 7.924 % 19/12/2016