Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.66 %
  • Khác
    96.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần GTNFOODS 4.6519236E7 73.722 % 15/12/2017
Phạm Thị Linh 5060600.0 8.02 % 19/12/2016
Đỗ Hoàng Phương 5000000.0 7.924 % 19/12/2016