Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    67.51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    32.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 3.1677E7 67.508 % 08/03/2016
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 1.0451E7 22.273 % 18/08/2017