Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.48 %
  • Khác
    42.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
America LLC 269900.0 24.991 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 206400.0 19.111 % 31/12/2015
Chứng khoán Maybank Kim Eng 121900.0 11.287 % 30/06/2015
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 108000.0 10.0 % 31/12/2015
Huỳnh Thị Thanh Hiền 76100.0 7.046 % 02/01/2013
Lê Anh Nguyên 58700.0 5.435 % 31/12/2013
Andreas Karall 56900.0 5.269 % 06/01/2017
Huỳnh Thanh Long Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 55000.0 5.093 % 31/12/2015