Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.3 %
  • Khác
    43.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
America LLC 269,900 24.99 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 206,400 19.11 % 31/12/2013
Chứng khoán Maybank Kim Eng 121,900 11.29 % 30/06/2015
VinaSecurities 121,900 11.29 % 31/12/2015
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 108,000 10 % 31/12/2015
Andreas Karall 61,700 5.71 % 30/06/2015
Huỳnh Thanh Long Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 55,000 5.09 % 31/12/2015