Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    42.35 %
  • Khác
    47.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
America LLC 268800.0 24.889 % 31/12/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 206400.0 19.111 % 31/12/2015
Chứng khoán Maybank Kim Eng 121900.0 11.287 % 30/06/2015
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 108000.0 10.0 % 31/12/2015
Huỳnh Thị Thanh Hiền 76100.0 7.046 % 02/01/2013
Lê Anh Nguyên 58700.0 5.435 % 31/12/2013