Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (VKP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.89 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    95.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Cẩm Trước 636430.0 7.955 % 01/12/2011
Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn 391317.0 4.891 % 15/05/2013
Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt 354030.0 4.425 % 03/06/2009
Black Horse Investment Fund Ltd 342970.0 4.287 % 08/12/2008
Huỳnh Thu Hà 250000.0 3.125 % 10/11/2011