Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (VKD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP FIT Consumer 5,879,999 49 % 26/08/2016
Phạm Văn Lợi 538,280 4.49 % 30/06/2015
Phạm Việt Dũng Trưởng Ban Kiểm soát 400,840 3.34 % 15/06/2016