Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.87 %
  • Khác
    74.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lâm Quy Chương Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,648,602 18.24 % 28/03/2015
Lin Mei Kuang 2,576,000 12.88 % 20/05/2016
Quách Văn Hên 1,313,888 6.57 % 24/05/2013
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 949,800 4.75 % 09/12/2015