Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.8 %
  • Khác
    83.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lâm Quy Chương Chủ tịch Hội đồng quản trị 4800000.0 24.0 % 29/11/2016
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 1588461.0 7.942 % 14/11/2017
Quách Văn Hên 1313888.0 6.569 % 24/05/2013