Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.45 %
  • Khác
    83.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lâm Quy Chương Chủ tịch Hội đồng quản trị 3100000.0 16.08 % 09/02/2018
Võ Thiên Chương Thành viên Hội đồng quản trị 2000000.0 10.374 % 01/03/2018
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 1588461.0 8.239 % 31/12/2017
Quách Văn Hên 1313888.0 6.815 % 24/05/2013
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 645400.0 3.348 % 31/12/2017