Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.32 %
  • Khác
    80.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần FTG Việt Nam 1.3755E7 19.622 % 09/06/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 1.00084E7 14.277 % 23/09/2016
Công ty CP CVE INVEST 5197500.0 7.414 % 09/06/2016
CTCP CVE Invest 3817575.0 5.446 % 09/06/2016