Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.46 %
  • Khác
    84.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần FTG Việt Nam 1.5814029E7 21.485 % 08/06/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.050882E7 14.277 % 08/06/2017
Công ty CP CVE INVEST 5457375.0 7.414 % 08/06/2017
Nguyễn Thị Tuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 4200000.0 5.706 % 08/06/2017
CTCP CVE Invest 4008454.0 5.446 % 08/06/2017