Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.56 %
  • Khác
    81.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần FTG Việt Nam 13,755,000 19.62 % 09/06/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 9,341,300 13.33 % 26/08/2016
Công ty CP CVE INVEST 5,197,500 7.41 % 09/06/2016
CTCP CVE Invest 3,817,575 5.45 % 09/06/2016