Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.72 %
  • Khác
    98.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần FTG Việt Nam 1.7395432E7 21.485 % 22/05/2018
Công ty CP CVE INVEST 6003113.0 7.414 % 22/05/2018
Nguyễn Thị Tuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 4620000.0 5.706 % 22/05/2018
CTCP CVE Invest 4409299.0 5.446 % 22/05/2018