Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.1 %
  • Khác
    98.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 6629993.0 44.2 % 08/06/2015
Nguyễn Thị Minh 797361.0 5.316 % 08/06/2015
Đinh Quang Hải 797361.0 5.316 % 08/06/2015
Đinh Quang Huy Thành viên Hội đồng quản trị 470698.0 3.138 % 04/01/2017