Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.01 %
  • Khác
    98.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 6629993.0 34.001 % 08/06/2015
Đinh Quang Huy Thành viên Hội đồng quản trị 872935.0 4.477 % 30/06/2018
Đinh Quang Hải 797361.0 4.089 % 08/06/2015