Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.99 %
  • Khác
    97.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 6629993.0 34.0 % 08/06/2015
Đinh Quang Huy Thành viên Hội đồng quản trị 852835.0 4.374 % 08/02/2018
Đinh Quang Hải 797361.0 4.089 % 08/06/2015