Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.07 %
  • Khác
    94.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 4.8479187E7 65.663 % 16/08/2017
Lin Chen Hai 8256297.0 11.183 % 02/08/2016
Lê Thành Thực 4650000.0 6.298 % 16/08/2017
Nguyễn Ngọc Quyết Phó Tổng Giám đốc 3759445.0 5.092 % 16/08/2017