Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.82 %
  • Khác
    75.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 3.7662187E7 51.012 % 27/12/2017
Kyoei Steel Ltd. 1.4767E7 20.001 % 03/11/2017
Lin Chen Hai 8256297.0 11.183 % 02/08/2016
Lê Thành Thực 3691540.0 5.0 % 03/11/2017