Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    75.55 %
  • Khác
    24.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Kyoei Steel Ltd. 5.2990677E7 71.774 % 03/08/2018
Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 1.4767005E7 20.001 % 10/05/2018
Lin Chen Hai 8256297.0 11.183 % 02/08/2016