Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.21 %
  • Khác
    94.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 2.5092E7 50.979 % 09/11/2016
Lin Chen Hai 8256297.0 16.774 % 02/08/2016
Lê Thành Thực 3100000.0 6.298 % 08/11/2016
Nguyễn Ngọc Quyết Phó Tổng Giám đốc 2506297.0 5.092 % 11/11/2016