Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.68 %
  • Khác
    95.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 12,300,000 24.99 % 02/08/2016
Lin Chen Hai 8,256,297 16.77 % 02/08/2016
Nguyễn Ngọc Quyết 8,256,297 16.77 % 02/08/2016
Lê Thành Thực 8,000,000 16.25 % 02/08/2016
SUDICO 7,830,860 15.91 % 26/02/2010