Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.43 %
  • Khác
    96.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 2.5092E7 33.986 % 09/11/2016
Lin Chen Hai 8256297.0 11.183 % 02/08/2016
Nguyễn Ngọc Quyết Phó Tổng Giám đốc 2506297.0 3.395 % 11/11/2016