Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.7 %
  • Khác
    94.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 34,923,232 51 % 15/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 4,092,750 5.98 % 15/06/2016
Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 3,962,864 5.79 % 15/06/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3,396,212 4.96 % 15/06/2016