Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.28 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.94 %
  • Khác
    36.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Petrolimex 3.4923232E7 53.342 % 15/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 4092750.0 6.251 % 15/06/2016
Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 3962864.0 6.053 % 15/06/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3396212.0 5.187 % 15/06/2016