Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.14 %
  • Khác
    98.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Viglacera 1428000.0 51.0 % 31/10/2016
Đinh Quang Huy Thành viên Hội đồng quản trị 171484.0 6.124 % 23/07/2018
Nguyễn Thế Mạnh 159634.0 5.701 % 02/10/2017