Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (VIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    18.43 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.86 %
  • Khác
    68.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Asean Small Cap Fund 4,344,400 12.73 % 30/06/2015
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 1,600,000 4.69 % 04/08/2010
Tổng công ty Lương thực miền Bắc 1,600,000 4.69 % 15/02/2012
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1,592,100 4.66 % 08/06/2015
Lê Thị Thanh Bình 1,532,400 4.49 % 31/05/2016
Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( Lilama ) 1,500,000 4.4 % 04/08/2010
SCB 1,500,000 4.4 % 30/06/2015