Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (VIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    18.43 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.12 %
  • Khác
    69.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ASEAN Deep Value Fund 4044400.0 11.845 % 02/08/2017
Tổng công ty Lương thực miền Bắc 1600000.0 4.686 % 15/02/2012
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 1600000.0 4.686 % 04/08/2010
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1592100.0 4.663 % 08/06/2015
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 1500000.0 4.393 % 04/08/2010
SCB 1500000.0 4.393 % 30/06/2015