Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (VIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    18.43 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.14 %
  • Khác
    80.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Thảo 2,439,700 7.15 % 21/06/2018
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 1,600,000 4.69 % 04/08/2010
Tổng công ty Lương thực miền Bắc 1,600,000 4.69 % 15/02/2012
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1,592,100 4.66 % 08/06/2015
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 1,500,000 4.4 % 30/06/2015
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 1,500,000 4.4 % 04/08/2010