Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VIF: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1.785E8 51.0 % 09/12/2016
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 1.4E8 40.0 % 09/12/2016
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 1.6541E7 4.726 % 24/02/2017