Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.59 %
  • Khác
    50.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 765000.0 48.999 % 14/01/2011
Nguyễn Thị Hồng Thái Thành viên Hội đồng quản trị 682800.0 43.734 % 04/01/2019
Đỗ Mạnh Tuấn 156500.0 10.024 % 04/01/2019