Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.49 %
  • Khác
    99.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Quang Mẫn Chủ tịch Hội đồng quản trị 4130985.0 14.715 % 26/11/2018
Công ty cổ phần Thương mại Toàn Lực 2220351.0 7.909 % 15/01/2019
Nguyễn Thị Thu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2003627.0 7.137 % 26/11/2018
Nguyễn Thị Thủy Tiên 1199979.0 4.274 % 26/11/2018