Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.55 %
  • Khác
    99.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Quang Mẫn Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,755,441 14.71 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Thương mại Toàn Lực 1,991,331 7.8 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Thu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,821,479 7.14 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Thủy Tiên 1,090,890 4.27 % 30/06/2016