Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Thùy Minh 7897650.0 5.265 % 28/04/2017
Trần Quốc Bình 7760730.0 5.174 % 07/04/2017
Nguyễn Lượng Khoa Toàn 7503720.0 5.002 % 03/05/2017