Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Lương thực miền Bắc 1.0965E7 51.0 % 30/06/2015
Công ty TNHH Xây dựng HTB 5152000.0 23.963 % 06/05/2016
Thái Thị Mỹ Sang 4199900.0 19.534 % 26/03/2018