Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.51 %
  • Khác
    71.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Thị Lệ Khanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 45,575,142 49.32 % 30/06/2015
Red River Holding 9,863,878 10.68 % 17/08/2016
Quỹ Đầu tư Việt Nam (VIF) 4,542,850 4.92 % 03/12/2014
Lâm Mẫu Diệp 4,079,575 4.42 % 30/06/2015