Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.2 %
  • Khác
    70.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Thị Lệ Khanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.5575142E7 49.376 % 30/06/2015
Lâm Quang Thanh 4652880.0 5.041 % 08/12/2016
Quỹ Đầu tư Việt Nam (VIF) 4542850.0 4.922 % 03/12/2014
Lâm Mẫu Diệp 4079575.0 4.42 % 30/06/2015
Red River Holding 3318990.0 3.596 % 17/01/2017