Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.63 %
  • Khác
    63.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Thị Lệ Khanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.9575142E7 42.828 % 13/04/2017
Mitsubishi Corporation 6000000.0 6.493 % 13/04/2017
Quỹ Đầu Tư Việt Nam 4542850.0 4.916 % 03/12/2014
Lâm Mẫu Diệp 4079575.0 4.415 % 30/06/2015
Red River Holding 3318990.0 3.592 % 17/01/2017