Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.46 %
  • Khác
    97.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Rau quả nông sản 3,156,600 39.9 % 30/06/2015
Đặng Như Bình Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 537,970 6.8 % 30/06/2015