Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.07 %
  • Khác
    97.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Rau quả nông sản 3156600.0 39.519 % 30/06/2015
SHS 547659.0 6.856 % 19/12/2016
Lê Anh Dũng 508332.0 6.364 % 18/11/2016