Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.43 %
  • Khác
    78.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 2426667.0 13.272 % 29/06/2015
Quỹ tầm nhìn SSI 2384729.0 13.043 % 29/06/2015
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 2359640.0 12.906 % 29/06/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 1247533.0 6.823 % 29/06/2015
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1092125.0 5.973 % 24/08/2015
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 870812.0 4.763 % 29/06/2015
Nguyễn Văn Hiếu 781864.0 4.276 % 29/06/2015
Trần Hữu Tuấn 755705.0 4.133 % 29/06/2015
Nguyễn Quang Huy 751864.0 4.112 % 29/06/2015
Thân Trọng Hoàn Mỹ 737468.0 4.034 % 29/06/2015
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 681041.0 3.725 % 29/06/2015