Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.97 %
  • Khác
    97.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 6,323,000 20 % 01/11/2018
Quỹ tầm nhìn SSI 4,030,192 12.75 % 25/06/2018
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 3,987,792 12.62 % 25/06/2018
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 2,325,239 7.36 % 16/01/2019
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1,471,673 4.66 % 25/06/2018
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 1,175,598 3.72 % 25/06/2018
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 1,150,959 3.64 % 25/06/2018