Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.75 %
  • Khác
    85.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 4738764.0 19.937 % 23/03/2018
Quỹ tầm nhìn SSI 3100148.0 13.043 % 15/06/2017
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 3067532.0 12.906 % 15/06/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1621793.0 6.823 % 15/06/2017
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 1360070.0 5.722 % 02/05/2018
Thân Trọng Hoàn Mỹ 1188634.0 5.001 % 19/01/2018
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1132056.0 4.763 % 15/06/2017
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 904306.0 3.805 % 15/06/2017
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 885353.0 3.725 % 15/06/2017