Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.36 %
  • Khác
    78.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 2426667.0 13.272 % 29/06/2015
Quỹ tầm nhìn SSI 2384729.0 13.043 % 29/06/2015
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 2359640.0 12.906 % 29/06/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1247533.0 6.823 % 29/06/2015
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1092125.0 5.973 % 24/08/2015
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 870812.0 4.763 % 29/06/2015
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 695620.0 3.805 % 09/02/2017
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 681041.0 3.725 % 29/06/2015