Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.71 %
  • Khác
    79.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 2,426,667 13.27 % 29/06/2015
Quỹ tầm nhìn SSI 2,384,729 13.04 % 29/06/2015
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 2,359,640 12.91 % 29/06/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 1,247,533 6.82 % 29/06/2015
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,092,125 5.97 % 24/08/2015
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 870,812 4.76 % 29/06/2015
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 681,041 3.72 % 29/06/2015