Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.34 %
  • Khác
    81.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 3154667.0 13.273 % 15/06/2017
Quỹ tầm nhìn SSI 3100148.0 13.043 % 15/06/2017
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 3067532.0 12.906 % 15/06/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1621793.0 6.823 % 15/06/2017
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1419763.0 5.973 % 15/06/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1132056.0 4.763 % 15/06/2017
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 904306.0 3.805 % 15/06/2017
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 885353.0 3.725 % 15/06/2017