Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.01 %
  • Khác
    54.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
The Shibusawa Warehouse Ltd (SWC) 11,864,173 35.1 % 31/12/2015
Công ty TNHH Mascon 11,062,500 32.73 % 16/09/2016
Vietnam Investments Fund I, L.P 2,317,653 6.86 % 31/12/2014