Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.75 %
  • Khác
    55.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
The Shibusawa Warehouse Ltd (SWC) 1.5166718E7 44.871 % 19/09/2016
Phan Xuân Tùng 8328100.0 24.639 % 21/10/2016
Lê Thị Mai Linh 5196240.0 15.373 % 02/12/2016
Vietnam Investments Fund I, L.P 2317653.0 6.857 % 31/12/2014