Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (VET: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1.04E7 65.165 % 16/11/2017
Công ty Cổ phần Anova 1872437.0 11.732 % 16/11/2017
Phạm Thị Cúc 1003713.0 6.289 % 16/11/2017