Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (VET: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1.04E7 65.173 % 16/11/2017
Công ty Cổ phần Anova 1949431.0 12.216 % 25/12/2018
Phạm Thị Cúc 936219.0 5.867 % 14/12/2018