Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.78 %
  • Khác
    99.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Chí Linh 713200.0 5.695 % 09/03/2018
Nguyễn Văn Dụy Chủ tịch Hội đồng quản trị 679955.0 5.429 % 04/07/2016
Vũ Mạnh Cường 628800.0 5.021 % 01/03/2018