Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.16 %
  • Khác
    95.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Công Quyền Thành viên Hội đồng quản trị 715672.0 5.715 % 20/04/2018
Nguyễn Chí Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị 713200.0 5.695 % 09/03/2018
Vũ Mạnh Cường 628800.0 5.021 % 01/03/2018