Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.21 %
  • Khác
    98.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Chí Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1729616.0 13.811 % 18/01/2017
Nguyễn Văn Dụy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 679955.0 5.429 % 04/07/2016