Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.29 %
  • Khác
    99.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 1,006,809 55.93 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh 91,300 5.07 % 21/09/2017
Nguyễn Công Diệu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 62,000 3.44 % 31/12/2018