Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.99 %
  • Khác
    96.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNECO 1006809.0 55.934 % 30/06/2015
Nguyễn Công Diệu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 62000.0 3.444 % 30/06/2015