Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.01 %
  • Khác
    95.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNECO 1,006,809 55.93 % 30/06/2015
Andreas Karall 81,200 4.51 % 19/02/2016
Nguyễn Công Diệu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 62,000 3.44 % 30/06/2015