Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.29 %
  • Khác
    99.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNECO 1006809.0 55.934 % 30/06/2015
HEBCO 91300.0 5.072 % 21/09/2017
Nguyễn Công Diệu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 61220.0 3.401 % 28/09/2017