Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.47 %
  • Khác
    98.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNECO 679,075 32.37 % 24/11/2011
Nguyễn Đậu Thảo Chủ tịch Hội đồng quản trị 127,542 6.08 % 30/06/2015