Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.78 %
  • Khác
    99.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNECO 679075.0 32.366 % 24/11/2011
Nguyễn Thị Mai 560837.0 26.731 % 24/11/2011
Nguyễn Đậu Thảo Chủ tịch Hội đồng quản trị 127542.0 6.079 % 30/06/2015
Trần Thị Thiện Thành viên Hội đồng quản trị 107700.0 5.133 % 30/06/2018
Võ Thị Thu Hiền 107500.0 5.124 % 30/06/2018