Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.78 %
  • Khác
    99.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 679075.0 32.366 % 24/11/2011
Nguyễn Thị Mai 560837.0 26.731 % 24/11/2011
Nguyễn Đậu Thảo Chủ tịch Hội đồng quản trị 127542.0 6.079 % 30/06/2015
Trần Thị Thiện Thành viên Hội đồng quản trị 107700.0 5.133 % 30/06/2018
Võ Thị Thu Hiền 107500.0 5.124 % 30/06/2018