Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.19 %
  • Khác
    78.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chen Duxiong 471000.0 16.068 % 16/01/1017
Tạ Thị Kim Chung 340000.0 11.599 % 12/01/2017
Nguyễn Thị Tuệ 320000.0 10.917 % 11/01/2017
Phạm Anh Tuấn 263100.0 8.976 % 19/10/2015
CTCP Quốc tế Trung Kim 240000.0 8.188 % 12/01/2017
Nguyễn Duy Sửu 170100.0 5.803 % 30/06/2015
VNECO 120490.0 4.11 % 21/06/2010