Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    66.6 %
  • Khác
    33.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt 2250000.0 76.758 % 05/12/2017
Hao Dan Chủ tịch Hội đồng quản trị 889300.0 30.338 % 05/12/2017
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 750500.0 25.603 % 05/12/2017
Xu Sheng Thành viên Hội đồng quản trị 360000.0 12.281 % 05/12/2017
Xu Xiu Li Thành viên Hội đồng quản trị 333100.0 11.364 % 05/12/2017
Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 171000.0 5.834 % 13/10/2017
Nguyễn Duy Sửu 170100.0 5.803 % 30/06/2015
CTCP Quốc tế Trung Kim 146800.0 5.008 % 17/03/2017
VNECO 120490.0 4.11 % 21/06/2010