Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.17 %
  • Khác
    74.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Tuệ 470000.0 16.034 % 10/02/2017
Yang Xiao Dong 350900.0 11.971 % 07/03/2017
Tạ Thị Kim Chung 340000.0 11.599 % 12/01/2017
Chen Duxiong 190000.0 6.482 % 23/02/2017
Nguyễn Duy Sửu 170100.0 5.803 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Tú 165900.0 5.66 % 13/03/2017
VNECO 120490.0 4.11 % 21/06/2010