Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.9 %
  • Khác
    50.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chen Duxiong 470400.0 16.048 % 19/02/2016
Zhang Xijin 264600.0 9.027 % 04/02/2016
Phạm Anh Tuấn 263100.0 8.976 % 19/10/2015
CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD 236100.0 8.055 % 23/02/2016
Zheng Hai Xiao 209400.0 7.144 % 27/01/2016
Nguyễn Duy Sửu 170100.0 5.803 % 30/06/2015
VNECO 120490.0 4.11 % 21/06/2010