Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.22 %
  • Khác
    68.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt 2250000.0 37.934 % 05/12/2017
Hao Dan Chủ tịch Hội đồng quản trị 889300.0 14.993 % 05/12/2017
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 750500.0 12.653 % 05/12/2017
Xu Sheng 360000.0 6.07 % 05/12/2017
Xu Xiu Li Thành viên Hội đồng quản trị 333100.0 5.616 % 05/12/2017