Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    50.15 %
  • Khác
    49.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chen Duxiong 470,400 16.05 % 19/02/2016
Zhang Xijin 264,600 9.03 % 04/02/2016
Phạm Anh Tuấn 263,100 8.98 % 19/10/2015
CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD 236,100 8.06 % 23/02/2016
Zheng Hai Xiao 209,400 7.14 % 27/01/2016
Nguyễn Duy Sửu 170,100 5.8 % 30/06/2015