Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.77 %
  • Khác
    50.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt 540000.0 18.422 % 29/03/2017
Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 471000.0 16.068 % 04/04/2017
Hao Dan Chủ tịch Hội đồng quản trị 435000.0 14.84 % 03/04/2017
Xu Sheng Thành viên Hội đồng quản trị 180000.0 6.141 % 03/04/2017
Nguyễn Duy Sửu 170100.0 5.803 % 30/06/2015
CTCP Quốc tế Trung Kim 146800.0 5.008 % 17/03/2017
VNECO 120490.0 4.11 % 21/06/2010