Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây (VDT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 787,450 40.06 % 30/06/2015
Lê Thị Kim Chính 344,180 17.51 % 16/03/2016
Nguyễn Trung Nghị Ủy viên Hội đồng quản trị 226,230 11.51 % 30/06/2015
Nguyễn Kiên Giang 226,230 11.51 % 30/12/2015
Nguyễn Hồng Lương Ủy viên Hội đồng quản trị 149,380 7.6 % 30/06/2016
Lê Thị Phương Dung Đại diện công bố thông tin 115,120 5.86 % 04/12/2015