Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây (VDT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 393725.0 20.032 % 31/12/2015
Lê Thị Kim Chính 337920.0 17.193 % 19/01/2017
Nguyễn Kiên Giang 226230.0 11.51 % 30/12/2015
Nguyễn Hồng Lương Thành viên Hội đồng quản trị 149380.0 7.6 % 30/06/2016
Lê Thị Phương Dung Đại diện công bố thông tin 115120.0 5.857 % 04/12/2015