Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.46 %
  • Khác
    99.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Lệ Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.5035E7 35.0 % 18/06/2018
Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á 1.5043618E7 15.029 % 18/06/2018
Phạm Mỹ Linh Thành viên Hội đồng quản trị 1.3721277E7 13.708 % 18/06/2018
Eximbank 4180000.0 4.176 % 18/06/2018