Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.36 %
  • Khác
    99.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Lệ Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.45E7 35.0 % 27/04/2017
Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á 1.0520013E7 15.029 % 27/04/2017
Phạm Mỹ Linh Thành viên Hội đồng quản trị 9595299.0 13.708 % 27/04/2017
Eximbank 3800000.0 5.429 % 27/04/2017