Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (VDN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinatex 900000.0 30.184 % 31/12/2016
Lê Thúc Đức 809910.0 27.162 % 19/12/2017
Nguyễn Văn Tốn 491850.0 16.495 % 06/05/2016
Phạm Phú Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 400000.0 13.415 % 30/06/2015
Hồ Hai Thành viên Hội đồng quản trị 340991.0 11.436 % 08/03/2017