Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (VDN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.18 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    69.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINATEX 900,000 30.18 % 06/05/2016
Lê Thúc Đức 638,115 21.4 % 06/05/2016
Nguyễn Văn Tốn Ủy viên Hội đồng quản trị 491,850 16.5 % 06/05/2016
Phạm Phú Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 400,000 13.42 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Dầu khí 248,700 8.34 % 29/01/2016
Hồ Hai Ủy viên Hội đồng quản trị 218,350 7.32 % 31/12/2015