Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (VDN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.18 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    69.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 900000.0 30.184 % 31/12/2017
Lê Thúc Đức 809910.0 27.162 % 19/12/2017
Hồ Hai Thành viên Hội đồng quản trị 340991.0 11.436 % 31/12/2017
Lê Minh Ngà 263065.0 8.823 % 19/09/2018
Nguyễn Xuân Đông Thành viên Hội đồng quản trị 245925.0 8.248 % 26/02/2018
Trần Linh Trang 245925.0 8.248 % 26/02/2018