Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.5 %
  • Khác
    97.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A 1.28E8 81.633 % 04/04/2018
Công ty Cổ phần FPT 1.1218358E7 7.155 % 04/04/2018
Hồ Xuân Năng Chủ tịch Hội đồng quản trị 5685794.0 3.626 % 31/07/2018