Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.13 %
  • Khác
    88.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 1,326,000 44.2 % 31/12/2010
Nguyễn Tiến Đạt Đại diện công bố thông tin 246,000 8.2 % 24/12/2015
Thân Thế Hà Phó Tổng Giám đốc 210,600 7.02 % 30/06/2015