Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.59 %
  • Khác
    88.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 1326000.0 44.2 % 31/12/2010
America LLC 331970.0 11.066 % 28/02/2017
Nguyễn Tiến Đạt Đại diện công bố thông tin 246000.0 8.2 % 24/12/2015
Thân Thế Hà Phó Tổng Giám đốc 210600.0 7.02 % 30/06/2015