Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    41.01 %
  • Khác
    58.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tô Hải Thành viên Hội đồng quản trị 3.1519884E7 19.337 % 10/07/2018
Trương Nguyễn Thiên Kim 6784128.0 4.162 % 10/07/2018
Nguyễn Thanh Phượng Chủ tịch Hội đồng quản trị 6750000.0 4.141 % 10/07/2018
Nguyễn Thanh Tú 6123600.0 3.757 % 10/07/2018
KIM Vietnam Growth Equity Fund 5356692.0 3.286 % 10/07/2018
Wareham Group Limited 5066155.0 3.108 % 01/10/2018