Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    55.73 %
  • Khác
    44.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tô Hải Thành viên Hội đồng quản trị 3.1519884E7 19.457 % 10/07/2018
Trương Nguyễn Thiên Kim 6784128.0 4.188 % 10/07/2018
Nguyễn Thanh Phượng Chủ tịch Hội đồng quản trị 6750000.0 4.167 % 10/07/2018
Nguyễn Thanh Tú 6123600.0 3.78 % 10/07/2018
Wareham Group Limited 5866155.0 3.621 % 10/07/2018
KIM Vietnam Growth Equity Fund 5356692.0 3.307 % 10/07/2018