Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV (VCE: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    70.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 3421900.0 68.438 % 04/07/2016
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 1500000.0 30.0 % 04/07/2016